Cei care doresc sa ni se alature ca membrii a clubului o pot face completand formularele de "Cerere de legitimare" si daca este cazul de "Acord tutore".
 

DocumentCS Clujul Pedaleaza - Regulament de ordine interioara.doc
DocumentCS Clujul Pedaleaza - Cerere de legitimare.doc
DocumentCS Clujul Pedaleaza - Acord tutore.doc
 
Persoanele juridice plătitori de impozit pe profit care doresc sa ne sustina financiar o pot face potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată (art. 21 alin. 4, lit. p) ) conform căreia plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizării, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt în limita a 0.3% din cifra de afaceri
b) nu depăşesc 20% din impozitul pe profit datorat.

Pentru informații suplimentare privind modul de utilizare a acestor facilități fiscale puteți solicita sprijinul organizației.
Formularele completate cu datele clubului le puteti descarca mai jos.

200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 52/2012)

 

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. (finante)

 

230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012)

 

Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii : - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ; - optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; - contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. (finante)

 

URMARESTE-NE!
Parteneri:
Sponsori:
Colaboratori:
Parteneri media: